Mens & Milieu

We kunnen niet negeren dat het ecosysteem van onze aarde vandaag uit balans is. Als iedereen leeft zoals in het Westen, hebben we op de duur meer dan één planeet nodig. Daarom beperken we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk. Zo is alle elektriciteit die we voor de brouwerij aankopen 100% groen, afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. En we doen nog heel wat meer.

 
 
DUURZAAMHEID EN ECONOMIE OP EEN LEEFBARE PLANEET

Vaak denken we bij duurzaamheid (sustainability) enkel aan ecologische duurzaamheid en het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Bij het gebruik van die grondstoffen moeten we er inderdaad over waken dat die niet uitgeput geraken. Maar er is ook economische duurzaamheid waarbij de groei van concurrentiekracht - bijna letterlijk- gezond gecombineerd wordt met respect voor mens en natuur.
Bij elke investering of technologische verandering gaan we na of, en hoe, we nadelige invloeden op mens, milieu en omgeving kunnen minimaliseren.

Water
Energie
Grondstoffen
Recyclage
veiligheid
Prototypes
Brouwerijbijen
Duvelse bomen

De wereldwijde vraag naar drinkbaar water is de afgelopen vijftig jaar verdubbeld. Verwacht wordt dat de vraag de komende vijftien jaar nog eens met 40% stijgt. Om de natuurlijke watervoorraden te beschermen; is duurzaam gebruik van water dan ook noodzakelijk

Het zal niet verbazen dat water de hoofdgrondstof is voor het brouwen van bier. Heel wat  randprocessen, niet in het minst de reiniging van installaties en recpiënten zoals gerecycleerde flessen en vaten, zorgen ervoor dat er veel water nodig is bij de bereiding van bieren. Het is dan ook logisch dat we als brouwerij zoveel mogelijk inspanningen doen om waterverbruik tot een strikt minimum te beperken. Voor het brouwen van bieren gebruiken we hoofdzakelijk water uit onze natuurlijke waterbronnen die zich op 60 meter diepte bevinden op de terreinen van de brouwerij.
 
Al bijna een kwarteeuw zuiveren we het afvalwater uit ons productieproces. Tijdens de zomer van 2017 werd een nieuw waterzuiveringsstation in gebruik genomen. Via een gecombineerd anaëroob/aëroob systeem zuiveren we het water tot ver beneden strenge Vlarem-milieunormen, waarna we het zogenaamde effluent lozen in een natuurlijke waterloop (de Meerloop). In het beekje waarlangs ons gezuiverde water uiteindelijk in de Rupel-rivier stroomt, leven kerngezonde kikkers en verschillende vissoorten.

Om even te vergelijken: met de capaciteit van onze nieuwe, moderne waterzuiveringsinstallatie zouden we het afvalwater kunnen zuiveren van ca. 84.000 inwoners.
Van ons gezuiverde afvalwater hergebruiken we vanaf eind 2019 al ruim 20%. Dit water, van zeer zuivere kwaliteit, zal gebruikt worden om machines te koelen en te spoelen.

 

30% minder waterverbruik

Om te brouwen is er water nodig. Niet enkel voor het bier zelf maar ook om leidingen, tanks, filter- en afvulinstallaties te reinigen en te spoelen. Ook onze herbruikbare flesjes en vaten reinigen we grondig, net als de bierkratten en de productieruimtes. Zo hadden we in 2017 gemiddeld 6,2 liter water nodig per liter gebrouwen bier. Dat is alvast 21% minder dan in 2013 (referentiejaar). Tegen 2020 willen we het waterverbruik verder verlagen tot 5,5 liter per liter bier ( -30%). Maatregelen om het verbruik te doen dalen zijn onder andere:

 • Optimalisatie van reinigingsprocessen
 • Betere recuperatie van spoelwater
 • Investeren in zuinigere installaties
 • Gebruik van droge condensoren, enz.
 
VALORISATIE: BIOGAS EN BIOMASSA UIT WATERZUIVERING
 • De natuurlijke biomassa die ontstaat in de waterzuiveringsinstallatie wordt hergebruikt als bodemverbeteraar in de landbouw.
 • Het biogas gebruiken we als brandstof voor stoomgeneratoren.
 • Vanaf 2019 wordt 20% van het gezuiverde water, na ultrafiltratie en omgekeerde osmose, in de brouwerij hergebruikt in verschillende reinigings- en koelingsprocessen.

 

Stromen meten

Er werd de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in extra meetapparatuur, om alle waterstromen nauwgezet te monitoren. Op de leidingen zitten sensoren die het verbruik nauwkeurig registreren. Op wekelijkse vergaderingen worden deze trendings in detail opgevolgd en verbeteringen doorgevoerd.
 

100% groene stroomWe nemen voortdurend maatregelen om onze emissies tot een minimum te beperken. Het verhogen van de brouwefficiëntie vormt een constante uitdaging. Intussen is al onze aangekochte elektriciteit 100% groen, gegarandeerd door certificaten van oorsprong. Biogas wordt ingezet als brandstof voor stoomgeneratoren.

 

Twee voetbalvelden zonnepanelen

Op de daken van de rijpingskelders en de magazijnen liggen 12.500 M² zonnepanelen. Jaarlijks produceren ze samen 633 Megawattuur (MWh) milieuvriendelijke elektriciteit, vergelijkbaar met het gemiddelde energieverbruik van 180 gezinnen of 4% van het totale elektriciteitsverbruik van de brouwerij.
In onze magazijnen Duvel Logistics-Ruisbroek rijden alle hef- en reachtrucks elektrisch. Ze ‘tanken’ er rechtstreeks de elektriciteit afkomstig van de zonnepanelen op het dak.
 
 • Via de condensatie van de kookdampen in de brouwzaal, recupereren we warmte om het volgende brouwsel op te warmen tot bijnakooktemperatuur.
 • Een groot deel van de CO2 die ontstaat tijdens de hoofdgisting, recupereren we om opnieuw te gebruiken in verschillende processtappen.
 • We gebruiken vaak frequentiesturingen. Die stellen het productievolume bij door het aanpassen van de motorsnelheid. Dat spaart heel wat energie uit, zeker bij pompen.

Gist verwarmt onze kantoren

Tijdens een gisting komt warmte vrij. Dat noemt men een exotherm proces. Via het koelen van de gistingstanks wordt deze warmte gerecupereerd en gebruikt als energie voor processen die warmte vereisen. Onze kantoren en de kelders waar de bieren twee weken hergisten bij 24°C, verwarmen we met de energie van deze gistingen.
 

BIOGAS UIT WATERZUIVERING

HERGEBRUIK VERGELIJKBAAR MET HET GEMIDDELD HUISHOUDELIJK ENERGIEVERBRUIK VAN 1500 GEZINNEN MET VIER PERSONEN.
In onze nieuwe moderne waterzuiveringsinstallatie (2017) zuiveren we het afvalwater tot ver beneden de strenge milieunormen. Steeds meer hergebruiken we ook de energie, grondstoffen en water uit dat zuiveringsproces. Uit het anaërobe gedeelte van onze biologische waterzuivering, waar 80% van de organische afvalstoffen verwijderd worden, winnen we methaangas. Dit biogas hergebruiken we om stoomgeneratoren aan te drijven. Jaarlijks kunnen we zo een grote hoeveelheid biogas uit ons waterzuiveringsproces hergebruiken.
 

ELKE MAAND 20 CONTAINERS PER BINNENSCHIP

Sinds begin 2017 worden elke maand meer dan 20 zeecontainers met Duvel-Moortgatbieren via de binnenvaart verscheept van de containerterminal in Willebroek naar de havens van Antwerpen of Rotterdam en vandaaruit naar China. We werken hiervoor samen met het familiebedrijf ODTH, dat eerder al de VOKA Economic impact Award kreeg.
De ODTH scheepsterminal ligt aan het zeekanaal Brussel-Schelde, op 2 kilometer van de brouwerij. Onze eerste transporten via deze waterweg werden eind 2016 al gedaan. Dit transportmiddel is ecologischer. Het vervoer per binnenschip veroorzaakt minder dan de helft CO2-uitstoot dan een vergelijkbaar transport met vrachtwagens. Ook voor de fileproblematiek is het uiteraard een betere keuze.
 

1 op 3 werknemers met de fiets

Bijna 1 op de 3 werknemers bij Duvel fietst op werkdagen naar de brouwerij. Elke collega die drie of meer dagen per week de verplaatsing van thuis naar het werk met de fiets wil doen in plaats van met de auto, krijgt een speciale Duvelfiets en kan zo met een extra fris hoofd en sterke benen de dag starten, zonder tijdverlies in de file.
 
HIER BRANDT DE ZUINIGE LAMP. Op de brouwerij doen we metingen in het kader van de Vlaamse Energiebeleidsovereenkomst (EBO), waardoor we bijdragen tot de Vlaamse- en Europese klimaat- en energiedoelstellingen. In deze interne EBO audit verzamelen we data over het huidige en historische energieverbruik, de processen en nutsvoorzieningen en worden er zeer concrete energiebesparende maatregelen uitgewerkt. Een voorbeeld: alle kantoorverlichting is in 2016 aangepast van type T8 naar T5- lampen. Die zijn 17% efficiënter. Ze geven meer licht en hebben een langere levensduur.
 
L.E.D’s. In de productie-omgeving, op bedrijfsparkings en in opslagruimten worden oudere verlichtingstypes systematisch vervangen door meer zuinige verlichting. Zo is er bijvoorbeeld in de koude- en warme rijpingscellen energiebesprarende L.E.D-verlichting geplaatst van een type dat weinig of geen blauw- en U.V licht bevat waardoor er geen nadelige lichtinvloed is op het rijpend bier in de flesjes.
Alleen al in onze koude magazijnen bij Duvel Logistics verlichten we zo jaarlijks ca. 60.000 KWh zuiniger.
 
Ook de welbekende ‘Ssst... hier rijpt den Duvel’ lichtreclame langs de A12 in Puurs-Breendonk werd onlangs volledig vernieuwd en uitgevoerd in energiezuinige L.E.D’s.

CO2 EMISSIE
DOELSTELLING 2020

Kilogram koolstofdioxide equivalent per gebrouwen hectoliter bier. Kg CO2 e/HL. Afkomstig uit aange-kochte CO2, CO2 gevormd door gist, vrijgekomen CO2 bij het opwekken van elektriciteit en verbran-ding van aardgas/propaan. De doelstelling voor 2020 is 20,1kg CO2e/HL.

ENERGIE-INTENSITEIT
DOELSTELLING 2020

Elektriciteits & aardgasverbruik in Megajoule per gebrouwen hectoliter bier. De doelstelling voor 2020 is 190 MJ/HL.

 

Milieubewuste leveranciers

Voor het brouwen van onze bieren gebruiken we als klassieke basisgrondstoffen water, gerstemout, hop en gist. Onze leveranciers kiezen we niet enkel omdat ze grondstoffen van de beste kwaliteit leveren maar ook omdat ze verantwoord ondernemen en duurzaamheid in hun economische activiteit verankeren. Zij staan door de aard van hun activiteiten met plantaardige gewassen het dichtst bij de natuur en zijn zich zo in hun bedrijfsvoering nog bewuster van de ecologie dan andere producenten.
Onze hop- en moutleveranciers in Europa werken continu verder aan de verkleining van hun CO2-voetafdruk, hun energie-efficiëntie en aan een zuiniger waterverbruik per geproduceerde hoeveelheid grondstof. Allemaal werken ze binnen éen of meer gecertificeerde ISO-kwaliteitssystemen zoals bijvoorbeeld ISO-50001 en ISO-14001.
 
Opvallend zijn de financële inspanningen die ze wereldwijd leveren om met een groter aandeel zelf-gegenereerde hernieuwbare energie hun gewassen te oogsten, te verwerken en te transporteren. In dat gamma energiebronnen gebruiken ze vaak biogas uit waterzuivering en innovatieve installaties voor warmtekrachtkoppeling (wkk).
 

Gebruikte mout & gist als dierenvoedsel

MOUT. Tijdens de wortfiltratie, scheiden we de vaste fractie van het ‘beslag’ –brouwwater met geplette gerstemout- van de vloeibare fractie. Het overgebleven vaste deel, in feite de fractie van de gerstemout die niet in oplossing is gegaan, noemt men draf. Het is een eiwit- en vezelrijke aanvulling voor veevoedsel. Deze draf halen verschillende lokale veehouders dagelijks bij ons op aan de brouwzaal. Duvel-draf heeft een grove structuur die zorgt voor extra pensprik bij de koe, wat de vertering bevordert. Koeien zouden ook een meer glanzende vacht krijgen als deze draf in hun voedsel gemengd wordt.
Door deze bierdraf te gebruiken kan men andere eiwitgrondstoffen, die meestal ten koste van de lokale ecosytemen geteeld worden, en van andere continenten overzee aangevoerd, beperkter voederen. Logisch is de afgelopen jaren de hoeveelheid draf als waardevolle nevenstroom mee gestegen met de groei van het aantal hectoliters bier dat we brouwden.
 
GIST. Op het einde van het gisten en lageren, worden de gistcellen gescheiden van het bier. Deze gist voeren we af als veevoedsel naar lokale varkenshouders. 
 
SLIB. Nog een voorbeeld van zo een nevenstroom die bijdraagt tot de zgn. circulaire economie is het hergebruik van slib (biomassa) uit het aërobe deel van onze waterzuivering, als bodemverbeteraar in de landbouw.
 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Kwaliteit staat centraal in alles wat we doen. Dat dit verder gaat dan het gebruik van de beste grondstoffen, lijdt geen twijfel. Zo wordt zeer actief samengewerkt met vermaarde onderzoekscentra, zoals het laboratorium van professor Kevin Verstrepen (KULeuven).
 
Al enkele decennia financiert Duvel Moortgat doctoraatsstudenten in hun onderzoek naar een onderwerp aangebracht door de brouwerij. Thema’s zijn uiteenlopend, zoals:
de selectie van specifieke giststammen, het verlengen van natuurlijke houdbaarheid, de optimalisatie van natuurlijke verzuring van bieren uit gemengde gisting, het in kaart brengen van de specifieke veroudering van bieren hergist op flessen/vaten, enz. www.kuleuven.be/verstrepen
 

recyclageOnze aarde en haar grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. Hoe minder we natuurlijke bronnen gebruiken, hoe meer ademruimte we de natuur geven. In een circulaire economie worden grondstoffen en producten maximaal opnieuw gebruikt en blijft waardevernietiging zo laag mogelijk. dat kan door afvalstoffen te recupereren en ze zo een tweede leven te bezorgen. het sorteren van afvalstromen is een begin, verwerking en recyclage vormen het vervolg.

 

100% herbruikbare flesjes en kratten

De herbruikbare, milieuvriendelijke Duvel-bierkratten die in omloop zijn, bestaan allemaal uit gerecycleerd polyethyleen, zonder toevoeging van schadelijke zware metalen. Duvel Moortgat was de eerste brouwerij om zo een krat te ontwikkelen, waarin bovendien verschillende verpakkingstypes passen. Dat laat ons toe om verschillende verpakkingen aan te bieden in één type krat, wat sorteer- en transportkosten uitspaart.
Flessen die als leeggoed naar de brouwerij terugkeren, worden grondig gereinigd en geïnspecteerd op beschadigingen. Na het reinigen en spoelen, passeert elke fles langs het strenge elektronische oog van de Empty bottle inspector (EBi). Deze neemt een tiental foto’s van elke fles onder verschilende hoeken en controleert zo of ze voldoet om opnieuw te worden gevuld. Wanneer flessen niet meer voldoen aan de kwaliteitsnormen, als gevolg van beschadiging bijvoorbeeld, worden ze opgehaald en gerecycleerd.

 

MINDER VERPAKKINGSAFVAL

Met de toetreding tot Fost Plus en Val-I-Pac engageert Duvel Moortgat zich tot het vermijden van verpakkingsafval, het inzetten van milieuvriendelijke verpakkingen en het maximaal recycleren van verpakkingsafval. Het niet-recycleerbare restafval dat nu slechts 2,2% vormt van de totale stroom uitmaakt, willen we elk jaar verder reduceren tot minder dan 1% van het totaal in 2020.
 

COMPACTE LICHTGEWICHT-VATEN VOOR DE EXPORT.

Bieren die verkocht worden in verre bestemmingen, vullen we meer en meer af in recycleerbare vaten van 20 liter (Key kegs). Deze vaten werden intensief getest en zijn een waardig alternatief voor de herbruikbare inoxvaten, die we gebruiken voor bestemmingen dichtbij. De recycleerbare vaten bestaan zelf al voor de helft uit gerecycleerd PET en worden in het land van bestemming gerecycled na gebruik, waardoor er geen retourtransport van lege vaten nodig is. De vaten zijn bovendien compacter en veel lichter dan vergelijkbare, herbruikbare roestvrijstalen vaten. Daardoor is de laadcapaciteit per transport tot 25% groter. Al deze elementen maken dat het beter is voor het milieu om deze vaten in te zetten voor verkoop in verafgelegen bestemmingen.
 

RECYCLAGE VAN PAPIER.

Papier, afkomstig van etiketten die we van de retourflessen afweken in onze spoelmachines, wordt samen met diverse kartonnen verpakkingen verzameld voor recyclage. Onze leveranciers sporen we aan om zoveel mogelijk recycleerbare verpakkingen te gebruiken, die we ofwel terugzenden, ofwel zelf selectief afvoeren voor hergebruik.
 

Er is –letterlijk– veel leven in de brouwerij. In de verschillende stappen van het brouwproces zelf, maar ook in het aanvoeren van ingrediënten - intern én door externe leveranciers, het verplaatsen en stapelen van bierkratten en vaten, behandelen van de duizenden flesjes in onze bottelarij, … noem maar op. Bij Duvel Moortgat willen we deze activiteiten zo veilig en zo ergonomisch mogelijk laten verlopen. Preventie speelt daarbij een cruciale rol.

1870 uur opleidingen voor veilig werken

 • In 2017 volgden 640 Duvel-collega’s 1870 uur opleidingen en cursussen die direct of indirect te maken hebben met veilig werken.
  Naast een groep die samen met onze preventie-adviseur een uitgebreide veiligheidsopleiding kreeg, zijn er ook taakgerelateerde trainingen georganiseerd.
 • In ons magazijn Duvel Logistics, bijvoorbeeld, leren (toekomstige) bestuurders van een heftruck, reachtruck of elektrotranspallet veilig rijden en manoeuvreren en transporteren van een vracht, om zowel lichamelijke als materiële schade te vermijden. Ook het evenwicht tussen veilig rijgedrag en productiviteit is onderdeel van de cursus.
 • Voor onze vrachtwagenchauffeurs is de cursus ‘Ladingzekerheid’ een vast opleidingsonderdeel.
 • Ook EHBO en AED (automated external defibrillators) vormen een belangrijke component in het intern opleidingspakket. Ook wie geen specifieke EHBOcursus volgde, leerde dankzij de training ‘Interventie’ toch efficiënt reageren en hulp bieden in ernstige situaties met eenvoudige maar belangrijke handelingen die levensreddend kunnen zijn.
 • Het spreekt voor zich dat de cursus Voedselveiligheid regelmatig op het opleidingsmenu staat voor mensen die in hun job rechtstreeks met ingrediënten en brouwen te maken krijgen.

Minder ongevallen

De aandacht voor preventie van ongevallen tijdens het werk resulteert jaar na jaar in een vermindering van het aantal ongevallen, uitgedrukt in de 'frequentiegraad'. Het resultaat kan door extra maatregelen, sensibilisering van het personeel en opleidingen nog verbeteren.

 

Bij elke investering of technologische verandering gaan we ook na of, en hoe we nadelige invloeden op mens, milieu en omgeving kunnen minimaliseren.
Een belangrijke pijler is Onderzoek& Ontwikkeling. Dit leidt regelmatig tot de ontwikkeling en het gebruik van prototypes en toepassingen met een aantoonbare, positieve milieu-impact. We hebben verschillende partners die hun toekomstige apparatuur bij ons installeren als prototype, omdat ze weten dat we in de brouwerij zelf voortdurend op zoek zijn naar hoge kwaliteit, verfijning van grondstoffengebruik en milieuvriendelijke methoden. Lekker bier brouwen, dat is vooral een combinatie van vakmanschap en prima grondstoffen. Maar ook de apparatuur en de techniek zijn cruciaal, en daarbij de samenwerking met leveranciers en deskundigen die vooruitkijken.
 
Bijen zijn een indicator voor ons leefmilieu. Bestuiving door insecten en vooral door bijen is noodzakelijk voor driekwart van onze voedingsgewassen. Het is dus geen goed nieuws dat in 2013 een derde van alle bijenvolken in Europa de lente niet haalde. En de situatie verslechtert jaar na jaar. Een parasiet, pesticiden én de zorgwekkende afname van geschikte, natuurlijke habitats voor bijen zijn de belangrijkste oorzaken.

In de tuin naast de brouwzaal leven zo’n 100.000 Buckfast honingbijen, in twee kasten, met twee koninginnen. Afhankelijk van het aantal zon-uren, oogsten we jaarlijks 100 kilo Duvelhoning, weliswaar niet met een hopsmaak maar eentje van linde met een muntaroma. De opbrengst van de verkoop van onze honing gaat integraal terug naar onze imker als een extra financieel steuntje voor zijn uitstekende bijenwerk.

 

 

500.000 Duvelse bomen

De opwarming van de aarde door koolstofdioxide is een mondiaal milieuprobleem. Het is voor onze toekomst en die van onze kinderen van groot belang dat de CO2-emissie door mens en industrie snel en aanzienlijk vermindert. In het Klimaatakkoord van Parijs is overeengekomen om de gemiddelde temperatuurstijging onder de 2°C te houden.

Bomen zijn uitermate geschikt om CO2 uit de lucht te halen en zo verkoelend te werken. Duvel Moortgat werkt actief mee aan herbebossingsprojecten, in België en in de wereld (Zambia, Afrika). In 2018 schonken we de eerste €100.000 aan WeForest en BOS+ die er als deskundige organisaties bomen mee planten op de juiste plaatsen. Dat doen ze bovendien met veel aandacht voor kwalitatieve, lokale tewerkstelling en grotere biodiversiteit.

In 2018 hebben we alvast 120 hectare nieuwe, verkoelende bomen geplant. Het doel is om met onze donaties aan WeForest en Bos+ tegen eind 2020 ruim een half miljoen Duvelse bomen te laten bijdragen aan een beter, gezonder klimaat.

WeForest in Zambia. Meer lezen over dit project.