Kies jouw taal

 1. Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van NV Duvel Moortgat, met maatschappelijke zetel te Breendonk-Dorp 58, 2870 Puurs-Sint-Amands, België, en met ondernemingsnummer 0400.764.903 (de "Firma"). Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van klanten bij de Firma, met uitsluiting van enige algemene voorwaarden van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Bestelling en levering

 1. Om de Firma te verbinden moet elke bestelling door haar bevestigd worden. Die bevestiging kan ook stilzwijgend blijken uit de uitvoering van de bestelling.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de leverings- en ophaaltermijnen, te rekenen vanaf de datum van bestelling, als volgt:
 1. Leveringen buiten België: de leveringstermijn wordt vastgelegd in overleg met de koper.
 1. Leveringen binnen België: de leveringstermijn bedraagt vier (4) werkdagen.  
  1. Ophalen bij de Firma: klanten kunnen hun bestelling ten vroegste ophalen na twee (2) werkdagen.

   Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen in België. In geval van verlenging van de leverings- of ophaaltermijnen zal de Firma de koper hierover informeren. Dergelijke vertragingen geven alleszins geen aanleiding tot annulatie van de bestelling, vergoedingen door de Firma of andere sancties.
 1. De bestelde goederen worden geleverd volgens DAP (INCOTERM). Wanneer de bestelde goederen worden opgehaald door de klant bij de Firma gebeurt dat EXW.    
 2. Klachten over de geleverde goederen moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelde goederen schriftelijk ingediend worden bij de Firma, via e-mail naar [email protected] of per brief naar Duvel Moortgat NV, Breendonk-Dorp 58, 2870 Puurs-Sint-Amands. Als de Firma binnen deze termijn geen schriftelijke klachten heeft ontvangen, dan wordt de levering geacht te zijn aanvaard door de koper en is de Firma volledig bevrijd van enige aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken of niet-conformiteit.

Betalingen

 1. Alle facturen zijn betaalbaar te Puurs-Sint-Amands of overeenkomstig de betaalgegevens op de factuur. Enig wisselkoersrisico is ten laste van de koper.
 2. Agenten of vertegenwoordigers van de Firma kunnen het bedrag van de factuur niet incasseren, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling daarvan door de Firma aan de koper per e-mail of per aangetekend schrijven.
 3. De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Indien de koper de factuur betwist, dient er uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd protest worden aangetekend door de koper bij de Firma.  
 4. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag van de factuur, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de referentie-intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 inzake bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met 2% en met een minimum intrestvoet van 12%. Tevens zal de niet-tijdig betaalde bedrag van de van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 10%, met een minimum van 40 EUR ten titel van forfaitair en onherleidbaar schadebeding, de gerechtelijke invorderingskosten daarin niet begrepen. De Firma behoudt zich het recht voor om niet-tijdig betaalde bedragen, desgevallend verhoogd overeenkomstig dit artikel 9, te verrekenen met aan de koper verschuldigde kortingen. De Firma behoudt zich het recht voor om toekomstige leveringen van goederen te staken zolang bedragen die onbetaald zijn gebleven op de vervaldag van de factuur, niet zijn aangezuiverd.
 5. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 6. Wanneer de koper zijn verbintenissen niet nakomt, kan de Firma de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbinden bij aangetekend schrijven aan de koper, onverminderd haar rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
 7. Indien het vertrouwen van de Firma in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Firma zich het recht voor om, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de Firma zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd haar rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De goederen blijven eigendom van de Firma tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper van zodra de goederen zijn afgeleverd aan of opgehaald door de koper.
 2. In geval van ontbinding van de verkoop, blijven de betaalde voorschotten verworven door de Firma ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Verpakkingen

 1. Alle herbruikbare verpakkingen, zoals flessen, vaten, bakken, kratten, palletten enz., die mee aan de koper geleverd worden, zijn en blijven eigendom van de Firma, tenzij anders is overeengekomen. Het is de koper niet toegestaan andere merktekens aan te brengen op de verpakkingen, behoudens met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Firma.
 2. De koper zal de verpakkingen in goede staat terugbezorgen aan de Firma, overeenkomstig haar richtlijnen. Bij teruggave zal de koper de verpakkingen sorteren op inhoud (20L, 30L, 50L), steekstang (alumasc, sankey) en merk (Liefmans, Achouffe, Moortgat enz.).  Bij teruggave van bakken mag de koper de bakken enkel vullen met bijhorende lege flessen. De koper zal elke pallet vullen met slechts één soort bakken of vaten, met respect voor het stapelpatroon van de Firma.
 3. Wanneer de Firma de verpakkingen in goede staat en zonder beschadigingen ontvangt van de koper, wordt de door de koper betaalde waarborg in de eerste plaats verrekend met het saldo van alle vervallen en openstaande bedragen nog verschuldigd aan de Firma. Wanneer er geen verschuldigde bedragen (meer) zijn, wordt (het overschot van) de waarborg teruggestort op de rekening van de koper.
 4. Wanneer de verpakkingen niet worden teruggezonden binnen 8 dagen na verzending van een aangetekende brief daartoe door de Firma, of wanneer de verpakkingen beschadigd zijn, dan kan de Firma schadevergoeding vorderen ter waarde van de nieuwprijs van de betreffende verpakking met aftrek van de door de koper reeds betaalde waarborg.

Overige

 1. Ingeval de koper goederen van de Firma, zelfs verwerkt, wederverkoopt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop over aan de Firma als pand voor haar achterstallige facturen.
 2. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten door de Firma, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van deze verkoopsvoorwaarden.
 3. Eventuele kortingen worden berekend op de netto-productwaarde van de goederen, exclusief accijns, BTW en leeggoed.
 4. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één van de bepalingen in deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft niet de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van de andere bepalingen of van de algemene verkoopsvoorwaarden in hun geheel tot gevolg.
 5. De Nederlandstalige versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden primeert op alle anderstalige versies, ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.
 6. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Mechelen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de Firma, alleen bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.
 7. Meer info over de verwerking van persoonsgegevens en rechten als data subject is te vinden in het privacy beleid van de Firma of door contact op te nemen via [email protected].