Kies jouw taal

Duvel Moortgat en Lotus Bakeries stappen mee in bomenproject van Colruyt Group in Democratische Republiek Congo

Bijna twee jaar geleden kondigde Colruyt Group een ambitieus project aan in de Democratische Republiek Congo (DRC): de start van de aanplant van 10.000 hectare bos, goed voor meer dan 12 miljoen bomen. Het doel is om met dit project tegen 2030 120.000 ton CO₂ per jaar te compenseren en zo te evolueren naar een netto-nul uitstoot. Vandaag stappen ook de Belgische familiebedrijven Duvel Moortgat en Lotus Bakeries mee in dit project. Met de instap van Duvel en Lotus Bakeries wordt vanaf nu met leveranciers actief samengewerkt aan het verhogen van natuurlijke CO2-opslag buiten de waardeketen en investeren ze in diverse sociaal, economisch en ecologisch relevante initiatieven voor de lokale gemeenschap.

Drie Belgische familiebedrijven met hetzelfde geloof in een maatschappelijk relevant project

Colruyt Group zet al jarenlang in op CO2-reductie, via allerlei initiatieven zoals bijvoorbeeld het investeren in energiezuinige gebouwen en zero-emissie goederenmobiliteit. In september 2022 startte Colruyt Group echter met een ambitieus plan in de Democratische Republiek Congo (DRC). Colruyt Group zal 10.000 hectare bos – goed voor meer dan 12 miljoen bomen – aanplanten in de Kwango-regio. Hiermee wil Colruyt Group het equivalent van haar directe CO2-uitstoot dat niet gereduceerd kan worden opvangen en dus compenseren. De ambitie is om tegen 2030 120.000 ton CO₂ per jaar op te vangen en te evolueren naar een netto-nul uitstoot. Na bijna twee jaar kennisopbouw met de lokale bevolking en de aanplant van al meer dan 4.2 miljoen bomen, krijgt het project een nieuwe toevoeging: ook Belgische familiebedrijven Duvel Moortgat en Lotus Bakeries stappen mee in het project. Concreet zullen Duvel en Lotus Bakeries mee investeren in het volledige project van Colruyt Group, zowel voor het aanplanten van bomen als de sociale projecten.

Samen de scope 1, 2 én 3 uitstoot compenseren

Leveranciers en andere schakels in de keten betrekken is voor Colruyt Group ook essentieel in haar duurzaamheidsstrategie, aangezien de leveranciers deel uitmaken van de indirecte uitstoot, waartoe Coluyt Group zich ook heeft geëngageerd om die te verminderen. Zo stapte Danone recent nog mee in het Eco-score verhaal en zal ook de zero-emissietransport ambitie van Colruyt Group rekenen op het engagement van partners. Stefan Goethaert, CEO Colruyt Group: “Duurzaamheid is een complex gegeven en we zien het als een belangrijke voorwaarde om samen met onze partners onze ambities waar te maken. We willen daar echt een voortrekkersrol in opnemen en onze partners actief mee betrekken. Alleen zo kunnen we op lange termijn samen over heel de keten een duurzame meerwaarde creëren.”

Duvel werkt, net als Colruyt Group, actief aan hun voetafdruk. CEO Michel Moortgat legt uit hoe dit project in de visie van het bedrijf past: “In de komende jaren zal Duvel Moortgat verder investeren in projecten die ervoor zorgen dat de emissies doorheen onze volledige waardeketen dalen: van de grondstoffen bij de boer tot aan het bier dat de consument drinkt." Zo investeert Duvel Moortgat voortdurend in de opwekking van hernieuwbare energie, zowel elektriciteit als warmte, die nodig is in het brouwproces. Daarnaast heeft het bedrijf innovatieve technologieën die ervoor zorgen dat de glazen flessen maximaal hergebruikt kunnen worden. Omdat de drager van het bier, zoals een fles of vat, een grote impact heeft op de veroorzaakte emissies, investeerde Duvel Moortgat recent ook fors in de aankoop van glazen flessen met een lager gewicht en dus ook een lagere impact op het milieu.

Het behalen van de wereldwijde reductiedoelstellingen op middellange en lange termijn is absoluut noodzakelijk, maar zal niet volstaan om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Absolute emissies reduceren binnen de eigen waardeketen blijft prioritair, maar dient aangevuld te worden met investeringen die het globale ecosysteem ondersteunen. Daarom willen we ook inzetten op het opschalen van initiatieven die, buiten onze eigen waardeketen, emissies reduceren en compenseren op lange termijn. Alleen door deze dubbele benadering zullen bedrijven bijdragen aan de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C en tegelijk hun rol vervullen in het bereiken van een globale net-zero economie. Om dit doel te bereiken, ben ik er van overtuigd dat bedrijven moeten samenwerken. Ik ben dan ook blij dat we voor dit project de handen in elkaar kunnen slaan met een ander gevestigd Belgisch familiebedrijf”, besluit Michel Moortgat.

Jan Boone, CEO Lotus Bakeries, vult aan: “Ik ben bijzonder verheugd met het ambitieuze bomenproject van Colruyt in de Democratische Republiek Congo en dankbaar voor de opportuniteit om hier samen in te stappen. Enkel door met gelijkgezinde partners samen te werken kunnen we over de gehele waardeketen heen emissies doen dalen. Lotus Bakeries zet al vele jaren in op een aantal ambitieuze duurzaamheidsprioriteiten. Een van de speerpunten op het vlak van milieu is de ambitie om al onze verpakking tegen 2025 recyleerbaar te maken. Eind 2022 was reeds meer dan 97% van onze verpakking technisch recycleerbaar. Naast de ambities op het vlak van verpakking heeft Lotus Bakeries de Science Based Targets Initiative “Business Ambition for 1.5°C Pledge” ondertekend en zich daarmee verbonden aan de doelstelling om tegen 2050 net zero broeikasgasemissies te hebben over de volledige toeleveringsketen. Het bomenproject in de Democratische Republiek Congo onderschrijft deze ambitie. Het is absoluut cruciaal om binnen de waardeketen samen te werken en emissies zowel te reduceren als te compenseren. We zijn zeer enthousiast om hier samen met een belangrijke klant op in te zetten. En dat voor de lange termijn. Het project is een sterke aanvulling op de bestaande emissiereductie initiatieven binnen onze eigen organisatie.”

Lokale bevolking actief betrekken

Het sociaaleconomische aspect van het bomenproject was een grote motivatie voor de instap van Duvel en Lotus Bakeries. Op dit moment zijn er – samen met de lokale bevolking – al ruim vier miljoen bomen aangeplant op 3.500 hectare, gelijk aan de oppervlakte van bijna 17.000 Colruyt-winkels. Het project verloopt volgens plan en rekent op de steun van de Kwango-regio, want de belangrijkste partners in het project zijn ongetwijfeld de lokale gemeenschappen. Stefan Goethaert: “De betrokkenheid van de lokale bevolking is van essentieel belang. De toegevoegde waarde moet ook voor hen duidelijk en tastbaar zijn. Het eerste doel van dit bomenproject is het aanplanten van een bos, en vooral ook dat bos beschermen. Dat doen we samen met de lokale bevolking. Daarnaast installeren we ook samen allerlei infrastructuur die de dagelijkse activiteiten van de inwoners vergemakkelijken, en stimuleren we via verschillende initiatieven samen de lokale economie”.

Naast bebossing ligt de nadruk ook op landbouwproductie. De lokale landbouwers telen met hun expertise bijvoorbeeld maïs, maniok, noten en bonen op de gronden rondom het bos. Ook hier wordt sterk ingezet op kennisdeling, waar Colruyt Group onder meer ondersteunt in de bewerking van de gronden. Het uiteindelijke doel is om in de toekomst een waardeketen op te zetten en de lokaal geteelde producten van de landbouwers op de bredere markt te brengen. ​ “We geloven dat dit project de juiste manier is om enerzijds aan CO2-captatie te doen én tegelijkertijd een betekenisvol project voor de lokale bevolking uit te bouwen. We zijn verheugd dat onze leveranciers dat geloof delen en vanaf nu mee investeren in dit waardevolle verhaal”, besluit Stefan Goethaert.

Christian Clauwers
Christian Clauwers
Christian Clauwers